• Telefon

  (+48) 600 628 816

 • Godziny otwarcia

  Mon - Fri 08:30-16:30

Nasza działalność.

NEW HSE prezentuje międzynarodowe normy, najwyższe standardy, nowe rozwiązania i podejście do spraw związanych z wszystkimi elementami poprawy i tworzenia Kultury Bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zapobiegania urazom w miejscach pracy, a także minimalizowaniem kosztów  z tym związanych. Każdy wypadek, powiązany jest ze stratą życia, zdrowia lub absencją w pracy. Ma to wpływ na sytuacje moralną, zdrowotną, wizerunkową, ale też finansową dla firmy. Nasze działania, mają za zadanie poprawić tą sytuacje, przedstawiać rozwiązania oraz sposoby prowadzące do wdrożenia najwyższych międzynarodowych standardów. Firma NEW HSE wie, że każda organizacja jest zdolna do osiągniecia tego celu.

Misja: wzmocnienie swojej pozycji wśród liderów w Europie środkowo-wschodniej poprzez osiągnięcie najwyższych standardów w zakresie Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Wizja: promocja i wdrażanie standardów BHP/HSE w oparciu o najlepsze wytyczne oraz praktyki w branży jak NEBOSH, IOSH, OSHA , ISO, ILO, etc.

Cel: dostarczanie i wdrażanie rozwiązań, które wspierają rozwój kultury bezpieczeństwa w organizacji, zapobieganie zdarzeniom i wypadkom w miejscu pracy poprzez zwiększenie zaangażowania kierownictwa i pracowników.

service icon4
Przykładowe usługi NEW HSE

 

Analiza luk (Gap Analysis) i przedstawienie planu naprawczego
Safety Climate Survey – Badanie Klimatu Bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo Behawioralne BBS – budowa oraz wdrożenie programu

 service icon1
Opracowywanie programu BHP (HSE) i Ochrony Środowiska

 
services1
   • Opracowywanie planów i programów BHP/HSE dla konkretnych obiektów w oparciu o wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem zgodnie z obowiązującymi przepisami
   • Przeprowadzanie audytów, tworzenie list kontrolnych do inspekcji BHP/HSE, audytów
   • Opracowanie planów awaryjnych / programów komunikacji z uwzględnieniem udziału pracowników
   • Stworzenie planów działań awaryjnych i planów ewakuacji z udziałem odpowiednich lokalnych instytucji reagowania w sytuacjach awaryjnych
   • Przeprowadzanie dochodzeń powypadkowych przy zastosowaniu technik analizy przyczyn źródłowych
   • Doświadczenie przy pracy z substancjami chemicznymi i substancjami toksycznymi przy zastosowaniu systemu COSHH oraz przy wykorzystaniu własnego doświadczenia medycznego

 
 

BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY

 • Ocena Ryzyka: HAZID, HAZOPS, LMRA, TRA, JHA, JSA
 • Kontrola Bezpieczeństwa: PEME i ABBI Technique
 • Opracowanie procedur wykonywania bezpiecznie pracy i prowadzonych działań
 • ERICPD hierarchia kontroli
 • Wizytacje bezpieczeństwa - obchód
 • Tool Box dyskusje, pogadanki, analiza zagrożeń przed rozpoczęciem czynności
 • Lock Out Tag Out, blokady mechaniczne i elektryczne
   

PRZYWÓDZTWO I ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA

 • Dawanie przykładu i rozmowa: co sprawia, że jesteś liderem?
 • Filiżanka kawy kierownika z nowym pracownikiem: Eksperyment Walta Disney'a
 • Motywacja i aspiracja: „samochód nie jest mój”
 • Podejmowanie decyzji: autorytatywnie czy wspólnie?
 • Odporny pracownik czy słaby lider?
 • Zdobyć serca i umysły, ale jak?
 

ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

 • Czy Twoi pracownicy zgłoszą sytuacje lub działania niebezpieczne?
 • Czy znasz, 8 powodów opierania się zmianom?
 • Czy pracownicy są zainteresowani powodzeniem firmy, jak to zrobić? Program „Zdobyć serca i umysły”
 • Sposoby zdobycia pracownika zaangażowanego w bezpieczeństwo
 • Oporny pracownik czy słabe zarządzanie?
   

DOSKONAŁOŚĆ W DZIAŁANIU

 • Optymalizacja System Bezpieczeństwa i dostosowanie KPI
 • Zarządzanie zmianą
 • Plan ciągłości działania
 • Plan Zarządzania Kryzysowego
 • Studium przypadku bezpieczeństwa
 • Wyciąganie wniosków i praktyka najlepszych programów
 

SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP

 • Opracowanie i wdrożenie systemów BHP i OŚ
 • Procedury i plany, które odpowiadają profilowi ryzyka
 • Zgodność z przepisami i certyfikatami (ISO, OHSAS 18001, etc)
 • Niezawodność i ciągłe doskonalenie
 • Korporacyjne i operacyjne KPI
 • Audyty i analiza luk
   

ZARZĄDZANIE WYKONAWCĄ

 • Reprezentują klienta w procesie przetargu i składania ofert
 • Metodologia wstępnej kwalifikacji
 • Podczas wykonywania prac i KPIs
 • Rozwój wykonawcy, zarządzanie procesem
 • Podwykonawca i wspólne działania
 • Wyniki wykonawcy i ocena
 

BEZPIECZEŃSTWO BEHAWIORALNE (BBS)

 • Proces wdrożenia BBS
 • Model ABC i interwencja
 • Wyzwania i techniki interwencji
 • Cykl obserwacji bezpieczeństwa:
 • Zbieranie i analiza obserwacji
 • Podpowiedzi zaangażowanych pracowników
 • Główne przyczyny niepowodzeń wdrażania BBS
          

SZKOLENIA I WARSZTATY

 • Profesjonalni trenerzy i eksperci
 • Specyficzne, indywidualne programy szkoleniowe dla firm
 • Warsztaty praktyczne i ćwiczenia
 • In-house i zgodnie z zleceniem
 • E-learning i akredytowane kursy
 • W pracy i w wskazanym miejscu
 

PROCEDURY I PLANY

 • Opracowanie Zarządzanie Ryzykiem
 • Ograniczenia zamkniętej przestrzeni
 • Praca na wysokości
 • Bezpieczeństwo elektryczne
 • Chemia i substancje niebezpieczne (MSDS, COSHH & REACH)
 • Prace spawalnicze i inne z zastosowaniem wysokich temperatur
 • Zagrożenia wybuchem (ATEX)
 • Bezpieczeństwo w budownictwie
 • Hałas, wibracja i promieniowanie
 • Zagrożenie biologiczne, prewencja
 • Wybór i zastosowanie środków ochrony indywidualnej
 • Zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne, LOTO
   

BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE

 • Integralność i operatywność aktywami (A&OI)
 • Zagrożenie poważnym wypadkiem (MAH)
 • Urządzenia systemów bezpieczeństwa i weryfikacja
 • Zgodność dyrektyw SEVESO
 • Najważniejsze elementy bezpieczeństwa (SCE)
 • Wskaźniki bezpieczeństwa procesowego
 • Proces zmian i konsekwencja
 

BADANIE WYPADKÓW

 • Analiza przyczyn - 5 x dlaczego?
 • Bow- Analiza ryzyka i Analiza Drzewa Błędów (FTA)
 • Domino i „Swiss Cheese Models”- przyczyny wypadków
 • Skuteczne techniki dochodzenia incydentów
 • Niezależne badanie wypadków i zalecenia
 • Zrozumienie błędu ludzkiego i systemu przyczyny
   

RODZAJE SZKOLEŃ (przykłady)

 • Zagrożenia mechaniczne i osłony bezpieczeństwa
 • Szkolenia trenerów
 • Przywództwo i zaangażowanie
 • Stosowanie środków profilaktycznych
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Bezpieczeństwo Behawioralne i Kultura Bezpieczeństwa
 • Błędy ludzkie i łamanie przepisów
 • Użycie defibrylatorów oraz kurs pierwszej pomocy
 

KOMUNIKACJA I SPOTKANIA

 • Konfigurowanie linii komunikacji: wewnętrzna i zewnętrzna
 • Reprezentowanie klienta przed organami i sądami
 • Sposób komunikacji: typy, umiejętność i podejście
 • Doradztwo w zakresie efektywności spotkań ( zarząd i pracownicy)
 • Coaching & mentoring: jak słuchać i zostać wysłuchany
 • Informacja zwrotna i interwencja
   

SYTUACJE KRYZYSOWE

 • Ewakuacja medyczna i plan ewakuacyjny
 • Plan reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • Walka z ogniem i szkolenie pierwszej pomocy
 • Ćwiczenia i szkolenia ratownicze
 • Realne scenariusze
 • Zarządzanie awarią oraz naruszeniem porządku publicznego
 

ERGONOMIA I INSTRUKCJE OBSŁUGI

 • Prace projektowe (biuro i produkcja)
 • Ergonomiczna Ocena Ryzyka
 • Dostosowanie procesów i prac projektowych
 • Ergonomiczne oprogramowanie
 • Prewencja zagrożeń i techniki kontroli
 • Prewencja chorób narządu ruchu w miejscu pracy
   

PRZEMYSŁOWA HIGIENA I ZDROWIE

 • Higiena pracy i programy
 • Plan ochrony przed wypadkiem epidemii
 • Ocena ergonomii na linii produkcja i biuro
 • Zanieczyszczenie wody, kontrola zapylenia
 • Programy kontroli hałasu i audiogram
 • Badanie na odporność powierzchni i poślizg podłogi

ZDROWIE PSYCHICZNE W PRACY

 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Prewencja: stres i chroniczne zmęczenie
 • Klimat pracy i psychospołeczne warunki
 • Polityka równości i antydyskryminacyjna
 • Zapobieganie przed zastraszaniem i molestowaniem
 • Zarządzanie czasem i obciążeniem pracą
                                                                

 

Doświadczenie w dziedzinie medycyny / higieny pracy

 • Medycyna pracy: pierwsza pomoc, ewakuacja medyczna, selekcja kandydatów do pracy, badania pracowników, badania przydatności pracowników do wykonywanych obowiązków
 • Rozruch nowych ambulatoriów obsługujących miejsca charakteryzujące się dużym stopniem ryzyka: instalacja sprzętu medycznego, dostarczanie leków, współpraca z aptekami, dostawcami,
 • Wsparcie w sytuacjach awaryjnych: samodzielne opracowanie planu ewakuacji medycznej/ programu ekspatriacji, triady, pierwszej pomocy ofiarom wypadków, współpraca z lokalnymi władzami medycznymi, przygotowanie dokumentacji medycznej dla pacjentów, praca z zespołami ratunkowymi
 • Polityka anty-alkoholowa/ anty-narkotykowa, monitoring i kontrola narażenia w pracy na substancje toksyczne takie jak rtęć, benzen, węglowodory i inne
 • Opracowanie i prezentowanie programów szkoleń medycznych i HSE dla pracowników na różnorodne tematy, praca nad wdrożeniem kultury zdrowotnej i bezpieczeństwa
 • Malaria, infekcje wodne, infekcje od pasożytnicze oraz zaburzenia zdrowotne związane z pracą: audiogram (hałas), wibracje, ergonomia (zaburzenia kończyn górnych związane z wykonywaną pracą), azbest, itd

 

Doświadczenie w sytuacjach awaryjnych

 • Zarządzanie w Sytuacji Kryzysu
 • W działalność biznesową zawsze wliczone jest ryzyko. Dostarczymy Twojej firmie szeroką wiedzę i indywidualne doradztwo zanim uderzy kryzys
 • Rozwiązania dla różnych typów potencjalnych sytuacji kryzysowych w pracy
 • Rozwiązania różnych typów urządzeń i wymagań dla dróg ewakuacyjnych, punkty zebrań
 • Ćwiczenia i szkolenia, procedury w sytuacjach awaryjnych
 

Doświadczenie i praktyka

 
 
 

Podejmowane inicjatywy

 • Przygotowywanie raportów dla zarządu wyższego szczebla w zwartej i jasnej formie prezentujących docelowe zalecenia
 • Umiejętności organizacyjne i przywódcze: nadzór nad dużym wielo-osobowym zespołem
 • Doświadczenie w dokonywaniu wpływu na zarząd, np. przekonanie zarządu do dostarczenia i zakupu wymaganego sprzętu dla potrzeb bezpieczeństwa, doświadczenie w pracy pod presją
 • Kierownictwo i udział w ćwiczeniach o różnych scenariuszach, dotyczących reagowania na sytuacje awaryjne np. ćwiczenie ewakuacji medycznej

 

 

 

Zapraszamy do współpracy. Zapytaj, jak możemy Ci pomóc

Zapraszamy do współpracy. Zapytaj, jak możemy Ci pomóc.

 

logo krzywe przycięte

 

SETA NEBOSH goldpartner manchester 

Vision Zero A partner of logo

6.1

Kurs NEBOSH pl

 

Ocena ryzyka

 

5BBS